Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „Nariadenie“).

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

LarUm, s.r.o., so sídlom Košická 52/A, 821 08 Bratislava, IČO: 50 027 123, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 107222/B, e-mail: vdacne@vdacne.sk, tel. č. +421 948 074 807

2. Kategórie spracúvaných osobných údajov

– osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo

3. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je získavanie, uchovávanie a využívanie osobných údajov za účelom ich poskytnutia záujemcom o kúpu inzerovaného tovaru ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

– plnenie zmluvy uzatvorenej za účelom zverejnenia inzerátu,
– plnenie zákonných povinností,
– oprávnený záujem Prevádzkovateľa, najmä, nie však výlučne, v súvislosti s marketingom,
– súhlas dotknutej osoby udelený Prevádzkovateľovi najmä, nie však výlučne, za účelom marketingu.

5. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

– záujemcovia o kúpu inzerovaného tovaru,
– poskytovatelia IT služieb,
– advokátske kancelárie,
– orgány verejnej moci.

6. Prenos do tretích krajín

Osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín.

7. Doba uchovávania osobných údajov

– osobné údaje sú uchovávané, kým nie je zrušený inzerát a/alebo užívateľský účet,
– osobné údaje uchovávané za účelom marketingu alebo v iných prípadoch, kde bol udelený súhlas dotknutej osoby, sú uchovávané, kým nie je súhlas odvolaný,
– osobné údaje uchovávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa sú uchovávané, kým neodpadne právny základ ich spracúvania.

8. Práva dotknutej osoby

– právo na prístup k osobným údajom,
– právo na opravu osobných údajov
– právo na výmaz osobných údajov,
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– právo na prenosnosť osobných údajov,
– právo namietať spracúvanie osobných údajov,
– právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

 

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie jej budú poskytnuté iba za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.