Obchodné podmienky

Portál: www.vdacne.sk

1. Prevádzkovateľ :

Prevádzkovateľom www.vdacne.sk je Obchodná
spoločnosť
LarUm, s.r.o.
so sídlom Košická 52/A, 821 08 Bratislava –
Mestská cast Ružinov, Slovenská republika
IČO: 50 027 123, DIČ: 2120157017, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 107222/B
Elektronická pošta: vdacne@vdacne.sk

2. Užívateľ :

fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby
www.vdacne.sk – inzerovanie tovaru a služieb, a ktoré sú sprístupnené
Prevádzkovateľom

3. Služba:

Prevádzkovateľ – na portáli www.vdacne.sk poskytuje služby inzerátov, je
sprostredkovateľom medzi jednotlivými užívateľmi: predávajúcimi a
kupujúcimi. Užívatelia inzerujú na stránke www.vdacne.sk svoj tovar a služby

4. Podmienky užívania:

a) Prevádzkovateľ sprostredkováva na strane užívateľa-predávajúceho a
užívateľa-kupujúceho prostredníctvom komunikačných prostriedkov kontakt a
nenesie zodpovednosť za samotný uskutočnený obchod, škody, obsah
inzerátov, ich kvalitu, pôvod, záväzky, dodanie, zaplatenie, odobratie či
zneužitie údajov. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie
osobných dát užívateľa, ktoré sú uvedené v inzeráte

b) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť inzeráty, ktoré sú v rozpore s
Obchodnými podmienkami portálu, dobrými mravmi alebo platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky. Alebo budí dojem, že užívateľom je iná
právnická alebo fyzická osoba.

c) Užívateľ berie na vedomie, že mu nevzniká nárok na žiadnu autorskú
odmenu za jeho samotné inzeráty, tiež fotografie, texty a videá, ktoré sú
súčasťou inzerátu.

d) Využívanie služieb je možné len so súhlasom týchto Obchodných
podmienok.

e) Inzerát, ktorý užívateľ vloží bude bezplatne zverejnený po dobu 1 mesiaca.
Po uplynutí tejto lehoty bude automaticky vymazaný. Pokiaľ bude užívateľ
chcieť odstrániť vložený inzerát pred uplynutím tejto 1-mesačnej doby, musí
tak učiniť sám.

f) Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 25.

g) Prevádzkovateľ je oprávnený služby portal inovovať a upravovať bez
súhlasu užívateľov.

Služba pre fyzické osoby – súkromných inzerentov, ktoré predávajú svoj
majetok je bezplatná.

Služba pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú osobami zapísanými
podľa Živnostenského registra alebo Obchodného registra je spoplatnená.

Cena je stanovená podľa cenníka.

5. Práva a povinnosti užívateľa:

a) Užívateľ sa zaväzuje, že bude uvádzať na portali-v inzerátoch pravdivé,
aktuálne údaje. Ak bude mať prevádzkovateľ dôvodné pochybnosti, budú
inzeráty daného užívateľa odstránené.

b) Užívateľ je zodpovedný za všetok obsah údajov, textov a obsahu inzerátov,
fotografií, videí

c) Užívateľ berie na vedomie, že na www.vdacne.sk platí zákaz:

1. podnecovať nenávisť na základe rasy, pohlavia, vierovyznania, jazyka,
sexuálnej orientácie, politického angažovania a propagovať akékoľvek násilie
2. ponúkať tovar alebo služby za účelom ďalšieho predaja
3. alkoholu, cigariet, e-cigariet a tabakových výrobkov, liekov, omamných
látok, chudnutia, eKnihy
4. erotické inzeráty, erotické služby a pomôcky
5. publikovať urážlivé, pornografické texty, obrázky, názory či ilustrácie
6. akúkoľvek reklamu pre inú fyzickú či právnicku osobu, propagovanie web-
stránok
7. audiotextové čísla a sms
8. provízne systémy ako MLM
9. neobmedzené množstvo tovaru
10. rôzne práce s poplatok vopred
11. pohonné hmoty, antiradar, diagnostické sady, chip tuning, powerbox
12. technické preukazy, doklady
13. predávať a ponúkať akékoľvek zvieratká – len so súhlasom
prevádzkovateľa
14. inzeráty, ktoré smerujú k porušovaniu autorských práv, kopi a
napodobenín
15. kopírovanie CD a DVD
16. úvery, pôžičky, hypotéky
17. inzeráty v akomkoľvek inom jazyku ako Slovenskom popr. Českom
18. vkladať do textu rôzne znaky, výkričníky alebo znakové výrazy

d) Užívateľ berie na vedomie, že akékoľvek porušenie jeho povinností popr.
Niektoré zo zákazov, ktoré sú uvedené vyššie je prevádzkovateĽ oprávnený
inzeráty okamžite zmazať na portal a to bez nároku na akúkoľvek finančnú
náhradu. Taktiež prevádzkovateľ nie je povinný užívateľa informovať o jeho
zmazaní.

e) Užívateľ sa zaväzuje všetky uvedené povinnosti a zákazy dodržiavať

6. Ochrana osobných údajov:

a) Užívateľ vyjadruje svoj súhlas prevádzkovateľovi, aby ním jeho poskytnuté
osobné údaje spracoval podľa Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších právnych predpisov.

b) Užívateľ je kedykoľvek oprávnený svoj súhlas Prevádzkovateľovi na
spracovanie svojich osobných údajov písomne odvolať.

7. Cenník:

8. Reklamácie:

Reklamácie, ktoré sa týkajú obsahu a všetkých informácií uverejnených na
portal-inzerátoch užívateľ je oprávnený zaslať na e-mailovú adresu
prevádzkovateľa.

9. Záverečné ustanovenia:

a) Všetky právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi Prevádzkovateľom a
Užívateľom sa riadia právnymi predpismi SR.

b) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky meniť.

c) Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 15.09.2017.